Вие сте тук

Недвижими имоти според Вашите изисквания

Управление на имоти

Управление на имоти

„М-Трейд” работи в областта на управлението на имоти като се работи преимуществено в областта на жилищни, търговски и офисни площи. Управлението на имоти е свързано с липсата на време от страна на собствениците, тяхното дълго отсъствие от страната, както и наличието на имоти в други градове на страната, където собственикът не пребивава непрекъснато. Съществуват и принципни разногласия при няколко собственика на един и същ имот, при които също се прибягва до управление на имота от трета страна. Упълномощаването на фирмата се оформя с договор за следните действия:     1. Сключване, прекратяване, актуализиране, анексиране на наемни договори (при всеки новоподписан договор, фирмата попълва приемо-предавателен протокол за състоянието на имота). За всяко действие по разпореждането на имота фирмата надлежно информира собственика и единствено с негово съгласие извършва подписването на всеки договор. Фирмата заплаща на агента по реализацията на наемната сделка комисионна; 2. Заплащане на разходите по етажната собственост, както и на текущи неотложни ремонти, модернизации, охрана и поддръжка;                                     3. Получаване на наема от наемателя/наемателите;                                                4. Внасяне на сумите от получените наеми по посочена от собственика сметка и изпращане на платежни документи, удостоверяващи банковите операции. „М-Трейд” контролира експлоатацията на имота при отдаването му под наем – заплащане на екплоатационните разходи, ненарушаване целостта на имота и използването му от наемателя с грижата на добър стопанин.